E-Kitablar

Telman Həmzağa oğlu Cəfərov (Vəlixanlı). Rus ədəbiyyatı tarixi.
I hissə. Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatı. Ədəbi nümunələrin tərcüməsi
ilə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. – Bakı: Mütərcim, 2020. – 616 s.