E-Kitablar

Telman Həmzağa oğlu Cəfərov (Vəlixanlı). Rus ədəbiyyatı tarixi.
I hissə. Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatı. Ədəbi nümunələrin tərcüməsi
ilə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. – Bakı: Mütərcim, 2020. – 616 s.

Göyçək İsfəndiyar qızı Pirverdiyeva.İbtidai siniflərdə fənlərin inteqrasiyası üzrə işin sistemi. Monoqrafiya. – Bakı: Mütərcim, 2022. – 144 səh.

Новейшая азербайджанская литература. В 2-х томах: Том I. Проза.
– Баку: Мутарджим, 2014. – 224 стр.

Новейшая азербайджанская литература. В 2-х томах: Том II. Поэзия.
– Баку: Мутарджим, 2014. – 204 стр.

Ən yeni rus ədəbiyyatı: Antologiya. 2 cilddə. 1-ci cild: Nəsr.
– Bakı: Mütərcim, 2014. – 296 səh.

Ən yeni rus ədəbiyyatı: Antologiya. 2 cilddə. 2-ci cild: Poeziya.
– Bakı: Mütərcim, 2014. – 212 səh.

Karamazov qardaşları. Telman Vəlixanlının tərcüməsində. (Onlayn oxumaq üçün)